Den 23/4-2022 rykker D&D Adventurers League Danmark ind hos Fanatic Event Center, Smedeland 24, 2600 Glostrup med en hel dag fuld af Adventurers League spil! Dørene åbnes kl. 9 og vi slutter omkring kl. 22.

Programmet er endnu under udarbejdelse, men indtil videre har vi både modul-premiere og en epic oppe i ærmet! Derudover dukker et par af de danske AL forfattere op og agerer DMs, så her er der mulighed for at få en oplever ud over det sædvanlige med forfatteren som DM for sit eget modul! Det bliver næsten ikke bedre!

9:30 – 13:3010 – 1314 – 1818:30 – 22
Bord #1WBW-DC-THAL-01 Heartfire Lost – Tier 1
DM: André Paaske
DDAL-DRW-EP-03 The Night the Lights Went Out at Candlekeep (Tier 2)WBW-DC-CONMAR-08 Wet. Wet? Wet! – Tier 2 – Premiere!
DM: Casper Kirketerp-Helenius (Modul-forfatter)
Bord #2WBW-DC-CONMAR-07 Impelled Reflections – Tier 1
DM: Casper Akto Kanstrup (Modul-forfatter) – Begyndervenligt
DDAL-DRW-EP-03 The Night the Lights Went Out at Candlekeep (Tier 2)CCC-STORM-01 The Barrows of Solina – Tier 2
DM: Sebastian Stark
Bord #3DDHC-CM-05 Shemshime’s Bedtime Rhyme – Tier 1
DM: Jonas Sørensen
DDAL-DRW-EP-03 The Night the Lights Went Out at Candlekeep (Tier 2)
Bord #4DDEX1-03 Shadows over the Moonsea – Tier 1
DM: Christian Friis-Hansen
DDAL-DRW-EP-03 The Night the Lights Went Out at Candlekeep (Tier 2)Barrow of the Forgotten King – Non-AL – Level 1-2
DM: Christian Friis-Hansen
Bord #5DDAL-DRW-EP-03 The Night the Lights Went Out at Candlekeep (Tier 3)
Bord #6DDAL-DRW-EP-03 The Night the Lights Went Out at Candlekeep (Tier 3)

The Trading Post holder åbent hele dagen!

Den omrejsende handelsmand, Fai Chen, er desværre forhindret i selv at deltage, så driften af The Trading Post er uddelegeret til organisatorerne, Bettina, Sara og Casper.

I The Trading Post kan du som spiller i løbet af dagen kigge forbi og benytte dig af forskellige tjenester som Trading Post’en udbyder. Tjenesterne er handel (køb/salg) med eller ombytning af forskellige magiske items eller indløsning af særligt optjente story awards. Hver deltager kan benytte hver af de tre tjenester een gang i løbet af dagen. Vil du vide mere, kan du læse brugerguiden til The Trading Post.

Til begivenheden gælder følgende adfærdsretningslinjer. Disse beder vi alle deltagere om at overholde.


Adfærdsretningslinjer ved Adventurers League Dag hos Fanatic Event Center

Først og fremmest, vi er her alle for at have en sjov dag. Vær aktiv deltager i forhold til dette mål, og har du nogle spørgsmål så ræk ud til dagens organisatorer, Bettina Thorvild (Fanatic Event Center), Sara Kirketerp-Helenius (ALDK) eller Casper Kirketerp-Helenius (ALDK). Din DM kan altid henvise til een af organisatorerne. Derudover hænger der opslag med billeder af organisatorerne på stedet så du altid kan orientere dig. Der er altid mindst to organisatorer til stede.

Mobning og Adfærd

Alle deltagere – spillere, admins, DMs, etc – forventes at respektere de øvrige deltagere og huske, at alle er velkomne her. Dette inkludere men er ikke begrænset til at behandle hinanden med respekt med hensyn til etnisk eller kulturel baggrund, seksualitet eller seksuel orientering, køn, religion (eller fravalg af samme) eller andre fysiske eller ideologiske kendetegn. Alle deltagere er berettigede til denne respekt, og tiltal hver deltager eller deres karakterer med navn og pronomen som de beder om.

Almindelig Samtale

Undlad at igangsætte eller fortsætte upassende samtale, ondsindede fornærmelser (bedes du om at stoppe efterfølges dette øjeblikket), presse andre til at spille eller opføre sig på en given måde eller anden negativt ladet adfærd, der kan opfattes offensivt eller sårende. Oplever du et problem i denne henseende, tag en snak i et roligt hjørne med vedkommende eller kontakt en organisator.

Undgå “Voksen” Indhold

Hvad du laver hjemme er din sag, men hold det for dig selv. Vi byder deltagere i alle aldre velkommen til arrangementet, så vær opmærksom på at holde spillene på et niveau hvor alle kan være med. Ingen eksplicit seksuelle beskrivelser, intet hadefuldt sprog og undgå grimt sprog og vær respektfuld overfor alle ved eventet.

Bordmanérer

Ved spillebordet forventes det at du er til stede og opmærksom på hvad der sker i spillet. Undgå at tale med de øvrige spillere om irrelevante emner, og hold relevant snak dæmpet så den aktive spillere og DM ikke forstyrres unødigt. Har du et telefonopkald du er nødt til at tage, så forlad bordet og gå væk fra spilleområdet så du ikke forstyrrer andre spillere. Prøv at være klar til hvad din karakter gør når det bliver din tur. Undgå regeldiskussion – DM’ens bestemmer og tvivlsspørgsmål afklares efter spillet. Husk at vi er alle bare mennesker og vi begår alle fejl – og det er bare et spil.

Vær Inkluderende for Nye Spillere

Vi elsker når nye spillere kommer og er med. Husk, at vi alle har været nye engang, både til D&D generelt og til AL specifikt. Vær derfor hjælpsom overfor nye spillere. Hjælp dem både før, under og efter spillet, og vær konstruktiv i din tilgang.

Hvordan informerer jeg om en generende deltager?

Du er velkommen til at tage fat i den generende part selv. Hjælper dette ikke, er du velkommen til at tage den med DM’en ved bordet – bed da DM’en om at træde med væk fra bordet. Du er også meget velkommen til at tage direkte fat i een af organisatorerne, der vil hjælpe med at løse problemet. Vælger du at tage den med organisatorerne skal du vide, at din henvendelse tages 100% seriøst og behandles med 100% anonymitet. Vores organisatorer værner om din sikkerhed.

Effektuering af Regler & Afklaring af Tvists og Konsekvenser

DMen har ret til at bortvise en generende deltager fra spillebordet efter mindst een advarsel. Dette berettiger ikke til refundering af spillerbillettens pris. En organisator kan efter en mundtlig advarsel og derefter gentagen uhensigtsmæssigt adfærd bortvise en deltager fra spillestedet. Er der tvivl om årsagen, afklares denne mellem den bortviste deltager og en organisator – og evt DMen – straks det er muligt.


Code of Conduct for Adventurers League Day at Fanatic Event Center

First and foremost are we here to have a fun day. Participate actively to achieve this goal, and should you have any questions please reach out to our organizers, Bettina Thorvild (Fanatic Event Center), Sara Kirketerp-Helenius (ALDK) or Casper Kirketerp-Helenius (ALDK). Your DM can always appoint you towards one of the organizers. Also see the posters around the venue with pictures of the organizers. There will always be at least two organizers available at the venue.

Harassment and Behaviour

Every participant – players, administartors, DMs, etc – are expected to respect the other participants and remember that everybody is welcome here. This includes, but is not limited to, treating eachother with respect regarding ethnical or cultural background, gender or sexual orientation, religion/beliefs (or lack thereof) or other physical or ideological features. All participants are entitled to this repecy, and please use any name or pronoun identified and asked for by the player or character.

General Conversation

Refrain from initiating or continuing inappropriate conversations, malign ridiculing (if you are asked to stop, this is to be followed immediately), coerce other players to play or behave in a different way or excercising other negatively ladden or hurtful behaviour. If you experience any of the above or similar, kindly try to talk it out quietly in a corner with the offensive part og reach out to an organizer.

Avoid Inappropriate Content

What you do home in the basement is your own thing. We invite players of all ages welcome to the event, so be mindful on keeping the content on a level where everybody can feel safe. No explicit sexual descriptions and hateful language is allowed, and foul language should be avoided; be respectful towards the others at the table.

Table manners

At the playing table it is expected that you are present and engaged in what is going on in the game. Avoid talking with the other players about irrelevant issues, and keep relevant talk at a low volume so the active player and the DM is not disturbed. Important phone calls are to be taken away from the table and playarea as a whole; avoid disturbing any of the other tables while talking as well. Try to prepare your next action for when it is your turn. Avoid discussions on rules – during play it’s DMs Discression and any doubts or contested calls are cleared up after the game. Remember, we are all only human beings and we make mistakes – and it’s just a game.

Welcome New Players

We love it when new players come along to play. Remember, we have all been new at some point, either to D&D in general or to AL specifically. Be mindful and helpful towards new players. Help them both before, during and after the game, and be constructive towards them.

How to report a troublesome player?

You are welcome to try to resolve the issue yourself. If this does not help or is not an option, feel free to try your DM at the table – eventually ask the DM to step away from the table with you. You are also very welcome to reach out directly to one of the organizers, who will then help you with the issue. If you choose to go to the organizers you should know that you are taken 100% seriously and you will be treated with 100% anonymity. Our organizers guard your safety.

Adjucating Rules & Disagreements and Consequences

The DM is entitled to tell a player to leave the table following at least one warning. This does not trigger a refund of the player ticket price. An organizer can – following one warning and after repeated inappropriate behaviour – expell a participant from the venue. Any disagreements regarding cause are cleared between the expelled participant and an organizer, eventually including the DM, as soon as it is possible.